หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 

ประวัติเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

 

พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ผู้รับสนองพระบรม ราชโองการ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2542 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ได้รายงานข้อมูลพื้นที่สุขาภิบาลที่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ตาม หนังสือที่ กพ 7001/110 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2542 เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ เรียน นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยในขณะ นั้น มีนายฉ่อย น้ำจันทร์ เป็นนายกเทศมนตรีคลองแม่ลาย โดยแบบรายงานข้อมูลสุขาภิบาลที่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล (ตามพระ ราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542) จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียด ดังนี้

ชื่อ สุขาภิบาลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย และบางส่วนของหมู่ที่ 1,2,4 ตำบล คลองแม่ลาย และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลอ่างทอง และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 8 ตำบล นครชุม โดยผู้รายงานและรับรอง ข้อมูลขณะนั้น คือ นายประสพโชค ชื่นศิริ ตำแหน่ง ช่างโยธา เป็นผู้รับรองข้อมูล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 3เล่มที่ 27 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528

ด้วยกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพอัน สมควรยกฐานะเป็นสุขภิบาลได้เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลอ่างทอง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า สุขาภิบาลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพง เพชร ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2527 พลเอกสิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ลงนาม

การใช้ดวงตาและเครื่องหมายราชการ ได้รับอนุมัติจากจังหวัดกำแพงเพชร ให้ใช้ดวงตาและเครื่องหมายสุขาภิบาลตามหนังสือ ที่ กพ 0016/739 ลงวันที่ 15 มกราคม 2530 โดยขณะนั้นมี นายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้อนุมัติ

สำนักงานสุขาภิบาลคลองแม่ลาย ได้ทำหนังสือ ขออนุมัติใช้ดวงตราและเครื่องหมายสุขาภิบาล ตามหนังสือ ที่ กพ 7001/76 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้ ด้วยสุขาภิบาลคลองแม่ลาย ได้กำหนดดวง ตราและเครื่องหมายของสุขาภิบาล เพื่อใช้ในกิจการสุขาภิบาลคลองแม่ลาย ดังนี้

1. ดวงตราและเครื่องหมายมีลักษณะเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม.

2. ขอบเบื้องบนระบุข้อความว่า “สุขาภิบาลคลองแม่ลาย” ตอนกลางระบุข้อความว่า “จังหวัดกำแพงเพเพชร”

3. ตอนกลางดวงตรามีรูปเจดีย์ 7 ยอด

เหตุผลในการกำหนดรูปเครื่องหมายมีดังนี้ เป็นการแสดงถึงประวัติท่องถิ่น คือ ในท้องถิ่นที่หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง

ซึ่งอยู่ในเขตสุขาภิบาลคลองแม่ลาย มีเจดีย์เก่าแก่ 7 องค์

ซึ่งในขณะนั้นมี นายประสพ สุจริตจันทร ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการสุขาภิบาลคลองแม่ลาย

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1
นายอนุศักดิ์  ส้มแป้น
25 พ.ค. 2542 – 26 ธ.ค. 2544
2
นายเล็ก      ธรรมศร
17 ก.พ. 2545 – 16 ก.พ. 2549
3
นายพูลสุข   ธรรมศร
26 มี.ค. 2549 – 25 มี.ค. 2553
4
นายพูลสุข   ธรรมศร
9 พ.ค. 2553 – 8 พ.ค. 2557
5
นายพูลสุข   ธรรมศร
จนถึงปัจจุบัน
 
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1
นายศักดิ์ชัย  ศรีมหาโกศล
25 พ.ค. 2542 – 26 ธ.ค. 2544
2
นายเสนาะ   ปกป้อง
17 ก.พ. 2545 – 16 ก.พ. 2549
3
นายอนุศักดิ์  ส้มแป้น
26 มี.ค. 2549 – 25 มี.ค. 2553
4
นายอนุศักดิ์  ส้มแป้น
9 พ.ค. 2553 – 8 พ.ค. 2557
5
นายอนุศักดิ์  ส้มแป้น
จนถึงปัจจุบัน
 
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1
นายนพพร  ทองอ่อน
25 พ.ค. 2542 – 9 ก.พ. 2549
2
นายเสมอ   ไคล้คง
10 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน
 
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)