หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2560-2562
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2560
งานบริหารงานบุคคล
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
ประวัติเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ผู้รับสนองพระบรม
ราชโองการ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2542 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ได้รายงานข้อมูลพื้นที่สุขาภิบาลที่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ตาม หนังสือที่ กพ 7001/110 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2542 เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ เรียน นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยในขณะ นั้น มีนายฉ่อย น้ำจันทร์ เป็นนายกเทศมนตรีคลองแม่ลาย โดยแบบรายงานข้อมูลสุขาภิบาลที่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล (ตามพระ ราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542) จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียด ดังนี้
 
ชื่อ สุขาภิบาลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย และบางส่วนของหมู่ที่ 1,2,4 ตำบล คลองแม่ลาย และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลอ่างทอง และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 8 ตำบล นครชุม โดยผู้รายงานและรับรอง ข้อมูลขณะนั้น คือ นายประสพโชค ชื่นศิริ ตำแหน่ง ช่างโยธา เป็นผู้รับรองข้อมูล
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 3เล่มที่ 27 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528
 
ด้วยกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพอัน สมควรยกฐานะเป็นสุขภิบาลได้เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลอ่างทอง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า สุขาภิบาลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพง เพชร ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2527 พลเอกสิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ลงนาม
 
 
การใช้ดวงตาและเครื่องหมายราชการ ได้รับอนุมัติจากจังหวัดกำแพงเพชร ให้ใช้ดวงตาและเครื่องหมายสุขาภิบาลตามหนังสือ ที่ กพ 0016/739 ลงวันที่ 15 มกราคม 2530 โดยขณะนั้นมี นายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้อนุมัติ
 
สำนักงานสุขาภิบาลคลองแม่ลาย ได้ทำหนังสือ ขออนุมัติใช้ดวงตราและเครื่องหมายสุขาภิบาล ตามหนังสือ ที่ กพ 7001/76 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้ ด้วยสุขาภิบาลคลองแม่ลาย ได้กำหนดดวง ตราและเครื่องหมายของสุขาภิบาล เพื่อใช้ในกิจการสุขาภิบาลคลองแม่ลาย ดังนี้
 
1. ดวงตราและเครื่องหมายมีลักษณะเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม.

2. ขอบเบื้องบนระบุข้อความว่า “สุขาภิบาลคลองแม่ลาย” ตอนกลางระบุข้อความว่า “จังหวัดกำแพงเพเพชร”

3. ตอนกลางดวงตรามีรูปเจดีย์ 7 ยอด
 
เหตุผลในการกำหนดรูปเครื่องหมายมีดังนี้ เป็นการแสดงถึงประวัติท่องถิ่น คือ ในท้องถิ่นที่หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง

ซึ่งอยู่ในเขตสุขาภิบาลคลองแม่ลาย มีเจดีย์เก่าแก่ 7 องค์

ซึ่งในขณะนั้นมี นายประสพ สุจริตจันทร ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการสุขาภิบาลคลองแม่ลาย
 
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1
นายอนุศักดิ์  ส้มแป้น
25 พ.ค. 2542 – 26 ธ.ค. 2544
2
นายเล็ก      ธรรมศร
17 ก.พ. 2545 – 16 ก.พ. 2549
3
นายพูลสุข   ธรรมศร
26 มี.ค. 2549 – 25 มี.ค. 2553
4
นายพูลสุข   ธรรมศร
9 พ.ค. 2553 – 8 พ.ค. 2557
5
นายพูลสุข   ธรรมศร
จนถึงปัจจุบัน
 
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1
นายศักดิ์ชัย  ศรีมหาโกศล
25 พ.ค. 2542 – 26 ธ.ค. 2544
2
นายเสนาะ   ปกป้อง
17 ก.พ. 2545 – 16 ก.พ. 2549
3
นายอนุศักดิ์  ส้มแป้น
26 มี.ค. 2549 – 25 มี.ค. 2553
4
นายอนุศักดิ์  ส้มแป้น
9 พ.ค. 2553 – 8 พ.ค. 2557
5
นายอนุศักดิ์  ส้มแป้น
จนถึงปัจจุบัน
 
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1
นายนพพร  ทองอ่อน
25 พ.ค. 2542 – 9 ก.พ. 2549
2
นายเสมอ   ไคล้คง
10 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน
 
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)