หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562
เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 6/7/60
ดาวน์โหลด
ประกาศแจ้งเตือนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26/12/59
ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 24/11 /59
ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 24/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10 /11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27/7/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13/6/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลงวันที่ 13/6/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) ลงวันที่ 13/6/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 22/3/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุกหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 22/3/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุกหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 21/3/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการเตรียมความพร้อมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/2/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 12/2/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/1 /59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/1/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 18/1/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8/1/59
ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งเตือนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21/12/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน 88 พรรษา 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9/12/59
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27/04/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลคลองแม่ ลาย ลงวันที่ 13/11/58
ดาวน์โหลด
     

 

 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)