หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2561-2563
พ.ศ. 2560-2562
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
งานบริหารงานบุคคล
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 15/5/61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5/4/61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร ลงวันที่ 3/4/61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ลงวันที่ 20/3/61
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27/2/61
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 20/2/61
ดาวน์โหลด
เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ลงวันที่ 7/2/61
ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งเตือนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 29/12/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19/12/60
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 8/12/60
ดาวน์โหลด
เรื่องขอให้ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ลงวันที่ 30/11/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 22/11/60
ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี 2564 ลงวันที่ 2/11/60
ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 2/10/60
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ลงวันที่ 27/9/60
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 6/7/60
ดาวน์โหลด
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจรณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่ 24/7/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการกำหนดเกณฑ์มาตราฐานการใช้ที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 24/7/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 28/2/60
ดาวน์โหลด
ประกาศแจ้งเตือนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26/12/59
ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 24/11 /59
ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 24/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10 /11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27/7/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13/6/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลงวันที่ 13/6/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) ลงวันที่ 13/6/59
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27/4/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 22/3/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุกหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 22/3/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุกหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 21/3/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการเตรียมความพร้อมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/2/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 12/2/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/1 /59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/1/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 18/1/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8/1/59
ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งเตือนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21/12/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน 88 พรรษา 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9/12/59
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27/04/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลคลองแม่ ลาย ลงวันที่ 13/11/58
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)