หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2560-2562
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2560
งานบริหารงานบุคคล
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
สำเนางบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7/6/61
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 15/5/61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5/4/61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร ลงวันที่ 3/4/61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ลงวันที่ 20/3/61
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27/2/61
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 20/2/61
ดาวน์โหลด
เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ลงวันที่ 7/2/61
ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งเตือนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 29/12/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19/12/60
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 8/12/60
ดาวน์โหลด
เรื่องขอให้ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ลงวันที่ 30/11/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 22/11/60
ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี 2564 ลงวันที่ 2/11/60
ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 2/10/60
ดาวน์โหลด
ตารางบันทึกผลดำเนินงานกิจกรรมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปี พ.ศ.2559-2561 ลงวันที่ 30/9/60
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ลงวันที่ 27/9/60
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 6/7/60
ดาวน์โหลด
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจรณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่ 24/7/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการกำหนดเกณฑ์มาตราฐานการใช้ที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 24/7/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 28/2/60
ดาวน์โหลด
ประกาศแจ้งเตือนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26/12/59
ดาวน์โหลด
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 24/11 /59
ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 24/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 10 /11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 10/11/59
ดาวน์โหลด
รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9/11/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27/7/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13/6/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลงวันที่ 13/6/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) ลงวันที่ 13/6/59
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27/4/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 22/3/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุกหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 22/3/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุกหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 21/3/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการเตรียมความพร้อมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/2/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 12/2/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/1 /59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18/1/59
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 18/1/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 8/1/59
ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งเตือนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21/12/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน 88 พรรษา 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9/12/59
ดาวน์โหลด
เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงวันที่ 30/06/59
ดาวน์โหลด
เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27/04/59
ดาวน์โหลด
เรื่องการรับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ลงวันที่ 1/02/59
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลคลองแม่ ลาย ลงวันที่ 13/11/58
ดาวน์โหลด
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 15/10/58
ดาวน์โหลด
เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 13/02/58
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)