หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง
ดาวน์โหลด
2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง
ดาวน์โหลด
2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง
ดาวน์โหลด
2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง
ดาวน์โหลด
2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น
ดาวน์โหลด
2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง
ดาวน์โหลด
3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี
ดาวน์โหลด
3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3201-นักวิชาการเงินและบัญชี (1)
ดาวน์โหลด
3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3301-นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3606-นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส
ดาวน์โหลด
4203-เจ้าพนักงานพัสดุ
ดาวน์โหลด
4701-นายช่างโยธา
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)