หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2561-2563
พ.ศ. 2560-2562
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
งานบริหารงานบุคคล
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่องการจัด เก็บภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายพูลสุข ธรรมศร นายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมีนางมัชฌิมา ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ วิทยากรรับเชิญได้แก่ นางสาวพิมพ์รภัส รุ่งรัตน์วรภา หัวหน้าฝ่าย พัฒนารายได้ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม.. อ่านต่อ
 
 
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีท่านธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล คณะครูอาจารย์โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม.. อ่านต่อ
 
 
วันนี้ 4 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการประชุม และการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ ร้องเรียน การ บริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ และการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชน 4 มอตะแบก รับผิดชอบ โดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
วันนี้ 3 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีการประชุม และการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ร้องเรียน การ บริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ และการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชน 1 ตลาดมอกล้วยไข่ รับผิด ชอบโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
วันนี้ 1 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการประชุม และการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ร้อง เรียน และการบริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ ณ ชุมชน 5 ปางลับแล รับผิดชอบโดย กองวิชาการ และแผนงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการประชุมและการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ร้อง เรียน และการบริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ ณ ชุมชน 3 สามัคคีท้ายบ้าน รับผิดชอบโดยกองวิชา การและแผนงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)