หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2560-2562
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2560
งานบริหารงานบุคคล
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่องการจัด เก็บภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายพูลสุข ธรรมศร นายกเทศมนตรีตำบลคลองแม่ลายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมีนางมัชฌิมา ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ วิทยากรรับเชิญได้แก่ นางสาวพิมพ์รภัส รุ่งรัตน์วรภา หัวหน้าฝ่าย พัฒนารายได้ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม.. อ่านต่อ
 
 
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีท่านธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล คณะครูอาจารย์โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม.. อ่านต่อ
 
 
วันนี้ 4 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการประชุม และการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ ร้องเรียน การ บริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ และการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชน 4 มอตะแบก รับผิดชอบ โดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
วันนี้ 3 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีการประชุม และการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ร้องเรียน การ บริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ และการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชน 1 ตลาดมอกล้วยไข่ รับผิด ชอบโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
วันนี้ 1 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการประชุม และการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ร้อง เรียน และการบริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ ณ ชุมชน 5 ปางลับแล รับผิดชอบโดย กองวิชาการ และแผนงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการประชุมและการออกให้บริการประชาชนด้านคลิกนิกฏหมาย รับเรื่องราวเรื่องทุกข์ร้อง เรียน และการบริการรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ ณ ชุมชน 3 สามัคคีท้ายบ้าน รับผิดชอบโดยกองวิชา การและแผนงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย.. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)