หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2561-2563
พ.ศ. 2560-2562
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
งานบริหารงานบุคคล
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รหัสสายทาง
กพ ถ.7-006 ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนสามัคคี ท้ายบ้าน) หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 26/2/59
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 26/2/59
ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 3 ชุมชนมอตะแบก หมูที่ 1 ลงวันที่ 19/10/58
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนมอตะแบก) หม่ที่ 1 ลงวัน ที่ 19/10/58
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ 9/9/58
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสำนักงานเทศบาล หมูที่ 1 ลงวันที่ 4/6/58
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รหัสสายทาง กพ ถ.7-0054 ถนนอ่างทอง 2 ซอย 4 หมูที่ 1 ลงวันที่ 4/6/58
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กพ.ถ.7-0040 ถนนปางลับแล หมูที่ 1 ตำบลอ่างทอง ลงวันที่ 4/6/58
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)