หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว ลงวันที่ 25/7/61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนปางลับแล หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง ลงวันที่ 27/6/61
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ชุมชนมอมะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลายลงวันที่ 27/6/61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง ลงวันที่ 15/3/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง ลงวันที่ 15/3/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รหัสสายทาง
กพ ถ.7-006 ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนสามัคคี ท้ายบ้าน) หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 26/2/59
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 26/2/59
ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 3 ชุมชนมอตะแบก หมูที่ 1 ลงวันที่ 19/10/58
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนมอตะแบก) หม่ที่ 1 ลงวัน ที่ 19/10/58
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ 9/9/58
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสำนักงานเทศบาล หมูที่ 1 ลงวันที่ 4/6/58
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รหัสสายทาง กพ ถ.7-0054 ถนนอ่างทอง 2 ซอย 4 หมูที่ 1 ลงวันที่ 4/6/58
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กพ.ถ.7-0040 ถนนปางลับแล หมูที่ 1 ตำบลอ่างทอง ลงวันที่ 4/6/58
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)