หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2560-2562
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2560
งานบริหารงานบุคคล
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง ลงวันที่ 15/3/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง ลงวันที่ 15/3/60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รหัสสายทาง
กพ ถ.7-006 ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนสามัคคี ท้ายบ้าน) หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 26/2/59
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 26/2/59
ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 3 ชุมชนมอตะแบก หมูที่ 1 ลงวันที่ 19/10/58
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนมอตะแบก) หม่ที่ 1 ลงวัน ที่ 19/10/58
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ 9/9/58
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสำนักงานเทศบาล หมูที่ 1 ลงวันที่ 4/6/58
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รหัสสายทาง กพ ถ.7-0054 ถนนอ่างทอง 2 ซอย 4 หมูที่ 1 ลงวันที่ 4/6/58
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กพ.ถ.7-0040 ถนนปางลับแล หมูที่ 1 ตำบลอ่างทอง ลงวันที่ 4/6/58
ดาวน์โหลด
     
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)