หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
นางสาวพวงเพชร จั่นศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
 
จ่าเอกสิทธิพงษ์ ยวงใย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวหทัยพัชร ทองเดช
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นางสาวสุมิตตา จั่นศรี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวสุมาลี กล้ากสิกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเบญจพร บุญยะโรจน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
นางสาวกรรณิกา เสาร์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกฤติญดา วงษ์โท
ลูกจ้างงานทะเบียน
นายเรียม ไวเกษตรกรณ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอาทร แดงอร่าม
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นางสาววิภาดา สู่สุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชัย น้อยอยู่
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
 
นายอนุชิต เชยงาม
พนักงานดับเพลิง
นายธนัท เดชหิรัญวงศ์
พนักงานดับเพลิง
นายเกรียงศักดิ์ ศรีณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายไพรัตน์ รอดตะเภา
พนักงานดับเพลิง
นายสมบูรณ์ เอี่ยมละออ
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)