หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่นตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
กองคลัง เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 
นางมัชฌิมา ไทยดำรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวพิมพ์รภัส รุ่งรัตน์วรภา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางมณีรัตน์ เทศธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวธัญรัศม์ สิริวัฒน์วโรชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวอัมพรรัตน์ ทรัพย์อยู่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุธาทิพย์ อุปนันชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวขวัญเรือน เถื่อนอารีรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
นางสาวช่อเพชร ประเสริฐสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปรีชา โปรยเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวฤทัย เง่าลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
นายวันชนะ นิลใจพงษ์
ลูกจ้างตามโครงการแผนที่ฯ
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2018 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี. jetthailand)