หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2561-2563
พ.ศ. 2560-2562
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
งานบริหารงานบุคคล
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
สวนสุวรรณี ปรางทอง ในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
สวนสุวรรณี ปรางทอง แหล่งผลิตพันธุ์ไม้สวน ทุกชนิด
 
วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
หลังสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้ว เราก็จะไปเที่ยวต่อกันที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร” พิพิธ ภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นที่รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ได้
จากการบูรณะโบราณสถานต่างๆ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดแสดงโบราณวัตถุเป็นห้องๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา เริ่มตั้งแต่
ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปัจจุบันทำให้เราเข้าใจในเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างง่ายดายโดยมีไฮไลต์เด่นคือ“รูปปั้นพระศิวะสำริด” ซึ่งสร้าง
มาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีจารึกที่พระบาทของรูปปั้น ซึ่งใครแวะมาก็ต้องมามองที่พระบาทของรูปปั้นนี้ เพื่อลองอ่านอักษรที่จารึกไว้ แต่ก็ไม่มีใครสามารถอ่านออกนอกจากนักโบราณคดี
 
รูปปั้นพระศิวะสำริด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พอทราบประวัติความเป็นมาอย่างคร่าวๆ กันแล้วก่อนเริ่มต้นตะลอนเที่ยวก็ต้องไปสักการะ“ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร” กันก่อนโดย ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นศาลหลักเมืองที่มีความเก่าแก่อย่างมาก สันนิษฐานว่ามีอายุกว่า 700 ปี โดยเริ่มสร้างขึ้นสมัย
พระมหาธรรมราชาที่ 1 ซึ่งมีการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ศาลหลักเมืองแห่งนี้กลายมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิต ใจของชาวกำแพง เพชรมาหลายชั่วอายุคน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร ที่เมื่อใครได้มาเยือนก็ต้องมาสักการะเพื่อความ
เป็นสิริมงคล
 
ศาลหลักเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ในแต่ละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย ... แต่การเดินทางไปเที่ยวในบางครั้ง บางจังหวัดก็ถูกใช้เป็นเพียงแค่ทางผ่านซึ่งได้แต่เหลียวมองว่าสักวันต้องมาเยือนแต่ในครั้งนี้ “ตะลอนเที่ยว” จะไม่ขอเลยไปไหน จะขอมุ่งตรงไปเที่ยวที่ “จังหวัดกำแพงเพชร” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย อีกทั้งยังมี เรื่องราวความเป็นมาในหน้าประวัติศาสตร์อย่างยาวนานอีกด้วย
เริ่มต้นการเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ “ตะลอนเที่ยว” ขอเล่าเรื่องราวอันยาวนานในหน้าประวัติศาสตร์ อย่างย่อๆ ให้ได้ฟัง กันเสียก่อ จังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานในเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เมื่อครั้ง อดีตเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ เช่น เมืองชากังราว เมืองนครชุม โดยมีหลักฐาน ที่แสดงว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญ คือ กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ และวัดโบราณ ที่ยังคงสภาพอย่างสมบูรณ์ และกลาย มาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2534
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)