หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ ทต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร www.kml.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองวิชาการและแผนงาน

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2560-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2560-2562
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2560
งานบริหารงานบุคคล
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองแม่ลาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองแม่ลาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
สถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
สวนสุวรรณี ปรางทอง ในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
สวนสุวรรณี ปรางทอง แหล่งผลิตพันธุ์ไม้สวน ทุกชนิด
 
วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
หลังสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้ว เราก็จะไปเที่ยวต่อกันที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร” พิพิธ ภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นที่รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ได้
จากการบูรณะโบราณสถานต่างๆ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดแสดงโบราณวัตถุเป็นห้องๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา เริ่มตั้งแต่
ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปัจจุบันทำให้เราเข้าใจในเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างง่ายดายโดยมีไฮไลต์เด่นคือ“รูปปั้นพระศิวะสำริด” ซึ่งสร้าง
มาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีจารึกที่พระบาทของรูปปั้น ซึ่งใครแวะมาก็ต้องมามองที่พระบาทของรูปปั้นนี้ เพื่อลองอ่านอักษรที่จารึกไว้ แต่ก็ไม่มีใครสามารถอ่านออกนอกจากนักโบราณคดี
 
รูปปั้นพระศิวะสำริด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พอทราบประวัติความเป็นมาอย่างคร่าวๆ กันแล้วก่อนเริ่มต้นตะลอนเที่ยวก็ต้องไปสักการะ“ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร” กันก่อนโดย ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นศาลหลักเมืองที่มีความเก่าแก่อย่างมาก สันนิษฐานว่ามีอายุกว่า 700 ปี โดยเริ่มสร้างขึ้นสมัย
พระมหาธรรมราชาที่ 1 ซึ่งมีการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ศาลหลักเมืองแห่งนี้กลายมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิต ใจของชาวกำแพง เพชรมาหลายชั่วอายุคน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร ที่เมื่อใครได้มาเยือนก็ต้องมาสักการะเพื่อความ
เป็นสิริมงคล
 
ศาลหลักเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ในแต่ละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย ... แต่การเดินทางไปเที่ยวในบางครั้ง บางจังหวัดก็ถูกใช้เป็นเพียงแค่ทางผ่านซึ่งได้แต่เหลียวมองว่าสักวันต้องมาเยือนแต่ในครั้งนี้ “ตะลอนเที่ยว” จะไม่ขอเลยไปไหน จะขอมุ่งตรงไปเที่ยวที่ “จังหวัดกำแพงเพชร” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย อีกทั้งยังมี เรื่องราวความเป็นมาในหน้าประวัติศาสตร์อย่างยาวนานอีกด้วย
เริ่มต้นการเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ “ตะลอนเที่ยว” ขอเล่าเรื่องราวอันยาวนานในหน้าประวัติศาสตร์ อย่างย่อๆ ให้ได้ฟัง กันเสียก่อ จังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานในเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เมื่อครั้ง อดีตเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ เช่น เมืองชากังราว เมืองนครชุม โดยมีหลักฐาน ที่แสดงว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญ คือ กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ และวัดโบราณ ที่ยังคงสภาพอย่างสมบูรณ์ และกลาย มาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2534
 
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์. 055-850559 แฟ็กส์. 055-850560
Copyrights © 2016 www.kml.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)